Стати членом спілки

1. Членами кредитної спілки «Українська провідна» можуть бути громадяни Київської області, котрі мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Порядок набуття членства у кредитній спілці

1. Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.

2. Особа стає членом кредитної спілки за умови:

1) відповідності ознаці членства;

2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;

3) рішення спостережної ради або правління про прийом особи до кредитної спілки;

4) сплати вступного внеску у розмірі 20 (двадцять) гривень та обов’язкового пайового внеску – 80 (вісімдесят) гри, що підтверджується відповідними документами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру.

3. Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.

4. Вступні та обов’язкові пайові внески сплачуються готівкою в касу спілки. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється загальними зборами.

5. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою.

Припинення членства в кредитній спілці

1. Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

1) смерті особи – члена спілки;

2) виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним Статуту;

3) добровільного виходу з членів спілки.

2. Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням на підставі свідоцтва про смерть

3. Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов’язково надається можливість висловитись.

4. Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.

5. У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

6. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається а обов’язковий пайовий внесок – повертається.

Зв’язок з нами

Про нас

КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 11 листопада 1996 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів

Головне відділення

Новоград-Волинський

Київ

Одеса